GABINET PSICOPEDAGÒGIC

SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS

PSICÒLOGUES: Carme Civit i Laura Romero

INTERVENCIÓ

En general, a tots els cursos:
  • Diagnòstic, seguiment i orientació de tots els/les alumnes amb dificultats escolars derivats/des per les tutores o la família.
  • Assessorament i coordinació en les tasques d’Adequació Curricular dels alumnes amb necessitats educatives específiques.

EDUCACIÓ INFANTIL:

Observació del grup en el context de l’aula:

  • P-3: Especial incidència en la detecció precoç de retards de llenguatge o problemes d’adaptació i conducta.
  • P-4: Avaluació de tots/es els/les alumnes a final de curs mitjantçant la prova BADYG-i. Incidència en retards maduratius i problemes logopèdics.
  • P-5: Seguiment en l’aprenentatge de la lecto-escriptura.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

  • 1r E.P.: Avaluació de tots/es els/les alumnes a principi de curs mitjançant el Test IGF 1. Atenent els següents factors: Comprensió verbal, Aptitud numèrica i Aptitud perceptiva.
  • 3r E.P.: Avaluació de tots/es els/les alumnes a principi de curs mitjançant el Test EVALUA 2.
  • 5è E.P.: Avaluació de tots/es els/les alumnes a principi de curs mitjançant el Test EVALUA 4. Atenent els següents aspectes: Factor verbal, Factor raonament i Factor càlcul.
  • 6è E.P.: Coordinació amb la psicòloga de les escoles concertades per fer el seguiment dels alumnes que passaran a fer l’ESO.

VIA D’ACCÉS: A través de la Direcció o Tutores