IDEARI

IDEARI DE L'ESCOLA

La nostra escola: Una escola salesiana

La constitució reconeix als pares, mares o tutors legals el dret a decidir el tipus d’educació que han de rebre els seus fills i filles, a triar escola i a ésser respectats en llurs conviccions.

El pluralisme de la nostra societat democràtica es tradueix en una diversitat d’escoles, algunes de les quals han estat creades pels poders públics i altres són fruit de la lliure iniciativa dels ciutadans. L’Escola Salesiana pertany a aquest darrer tipus.

La nostra Escola promou l’educació integral dels nens i nenes d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, segons l’estil educatiu de Sant Joan Bosco, i els prepara per a participar activament en la transformació i millora de la societat.

Els pares cristians, que han confiat els seus fills i filles a la nostra escola per raó de la seva identitat tenen la responsabilitat total de recolzament i col·laboració perquè l’escola mantingui i actualitzi el tipus d’educació que s’ha compromès a oferir. Les famílies que han vingut a la nostra escola per raons alienes a la seva identitat, saben que aquesta respectarà el pluralisme i acollirà tots els alumnes sense distinció.

Els alumnes i els pares han de conèixer el tipus d’educació que l’escola imparteix, per col·laborar amb eficàcia en la seva realització. Si algú no comparteix aquesta idea d’educació, haurà de tenir el degut respecte, donat que moltes famílies l’han escollida precisament per la seva identitat cristiana.